I’r rhai ohonoch sydd wedi bod yn puzzlo a phendroni ynglŷn â phwy a beth yn union yw Y Stamp, dyma gyflwyno ein haddunedau flwyddyn newydd, ar gyfer 2017, 2018, 2019 a phob blwyddyn i ddilyn, a hynny cyn y Nadolig fel rhagflas o’r hyn sydd i ddod:

  1. Bwriadwn roi llwyfan i AMRYWIAETH llenyddol a chelfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg – lleisiau amgen, lleisiau ifanc, lleisiau lleiafrifol, lleisiau o bob ban byd. Agor ffiniau a chwalu waliau.
  2. Bwrw ati i GREU gwaith waeth pa amodau a’i RANNU gydag unrhyw adnoddau sydd ar gael i ni. Ewyllys yw ein ceffyl da.
  3. Cloddio am waith a anghofiwyd gan y status quo. Amlygu bod MWY i lenyddiaeth mwnci-y-stampCymru na chaeau gwyrddion ac argyfyngau gwacter ysbryd. Mae mwy nag un fath o farddoniaeth – nid ydym am barhau gyda gwneud fetish o gerddi caeth – a dathlu rhyddiaith sy’n mentro tu hwnt i rigol realaeth.
  4. Nid oes yn rhaid wrth sêl bendith beirniaid eisteddfodol – mae ymdrechu i greu darn o waith yn ddigon o wobr, heb fynd ar ofyn yr un cadair na choron. RHYDD i bob bardd neu lenor gystadlu, pe bai eisiau, ond pwysleisir nad oes rhaid.
  5. DATHLU pob math o Gymraeg, boed yn enfys ieithyddol frith a thafodiaith neu’n gywir gywrain ac yn gyfoethog o eiriau mawrion.
  6. Mentro, gyda DEWRDER, i ddweud ein dweud ac ymwrthod â hunan-sensoriaeth a MYNNU GONESTRWYDD mewn byd lle mae dweud y gwir wedi dod yn weithred radical.
  7. Creu gwaith newydd a gwahanol gan HERIO ein hunain yn ogystal â’r darllenwyr.

Ymunwch gyda ni. Cysylltwch. Cyfrannwch. Crëwch.

Y Tîm Golygyddol: Grug Muse, Miriam Elin Jones, Iestyn Tyne a Llŷr Titus